Evolan

Våra produkter

Evolan fokuserar på att utveckla en modern produktportfölj med ett brett utbud av högkvalitativa läkemedel inom utvalda verksamhetsområden. Vi har för närvarande ca 250 artiklar i produktportföljen varav 100 är lanserade och 150 är under utveckling eller registrering.

Receptbelagda läkemedel

Attentin


Dexamfetaminsulfat


Tabletter 5 mg


Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.


Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera
de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


Attentin (dexamfetamin) är ett receptbelagt läkemedel, tabletter om 5 mg, 10 mg samt 20 mg.
Indikation: Dexamfetamin är avsett för barn och ungdomar i åldern 6 till 17 år som del av ett omfattande
behandlingsprogram mot ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) när svar på tidigare
behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt. Behandling ska ske under överinseende
av specialist på beteendestörningar hos barn- och/eller ungdomar.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, glaukom, feokromocytom, symtomatisk kardiovaskulär sjukdom, strukturell hjärtsjukdom och/eller måttlig eller svår hypertoni, hjärtsvikt, pulsåderförträngning, angina, hemodynamiskt signifikant medfödd hjärtsjukdom, kardiomyopatier, hjärtinfarkt, potentiellt livshotande arytmier och kanalopatier (sjukdomar orsakade av en dysfunktion i jonkanaler) framskriden arterioskleros, samtidig användning av monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) eller inom 14 dagar efter behandling med MAO-hämmare, hypertyreos eller tyreotoxikos, svår depression, anorexia nervosa/anorektiska störningar, hyperexcitabilitet, självmordtankar, psykotiska symtom, svår och episodisk (typ I) bipolär (affektiv) sjukdom (som inte är väl kontrollerad), schizofreni, psykopatisk/borderline personlighetsstörning, tourettes syndrom eller liknande dystonier, cerebrovaskulära sjukdomar (cerebral aneurysm, kärlrubbningar inklusive vaskulit eller stroke), porfyri, tidigare narkotika- eller alkoholmissbruk. Mycket vanliga biverkningar: minskad aptit, minskad viktuppgång och viktnedgång under långvarig användning hos barn. Vanliga biverkningar: arytmi, palpitationer, takykardi, buksmärta och kramper, illamående, kräkningar, muntorrhet, förändringar i blodtrycket och hjärtfrekvensen (vanligtvis förhöjningar), artralgi, vertigo, dyskinesi, huvudvärk, hyperaktivitet, onormalt beteende, aggression, excitation, anorexi, ångest, depression, irritabilitet. För ytterligare information se www.fass.se.
Svenskt ombud Evolan Pharma AB, Box 120, 182 20 Danderyd. Tel. 08- 544 960 30 www.evolan.se.
Ett omfattande behandlingsprogram inkluderar vanligtvis psykologiska, pedagogiska och sociala åtgärder. Diagnos ska ställas enligt kriterierna i DSM-5 eller riktlinjerna i ICD-10 och ska grunda sig på en omfattande multidisciplinär utvärdering av patienten.


Subventionsbegräsning


Attentin subventioneras endast när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms kliniskt otillräcklig.Invicorp


Aviptadil/ FentolaminmesilatInjektionsvätska, lösning 25 mikrog/ 2 mg


Invicorp är ett injicerbart läkemedel tillgängligt på recept. Invicorp 25 mikrogram/2 mg:1 dos (ampull 0,35 ml) innehåller 25 mikrogram aviptadil (vasoaktiv intestinal polypeptide) och 2 mg fentolaminmesilat. Invicorp finns i förpackningar om 2 och 5 ampuller. Terapeutiska indikationer: symptomatisk behandling av erektil dysfunktion med neurogen, vaskulär, psykogen eller blandad etiologi hos vuxna män. Kontraindikationer: Män för vilka sexuell aktivitet inte är lämplig eller är kontraindicerat på grund av organisk sjukdom. Behandling med antikoagulerande medel, såsom heparin och warfarin, inklusive orala antikoagulantia, såsom dabigartan, rivaroxaban eller apixaban. Män med något av följande tillstånd ska inte behandlas med Invicorp: tillstånd som kan predisponera för priapism såsom sicklecellanemi, multipelt myelom eller leukemi. Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något av hjälpämnena.

Biverkningar: vanliga biverkningar är flushing och blåmärken. Mindre vanliga biverkningar är yrsel, huvudvärk, hjärtklappning, takykardi och hematom. Sällsynta biverkningar är priapism, penila knutor/fibros (efter flera injektioner) och smärta efter injektion. Mycket sällsynta biverkningar är hjärtinfarkt och angina pectoris. För ytterligare information se produktresumé eller www.fass.se.
Evolan Pharma AB, tel 08 – 544 960 30

Invicorp ska administreras genom direkt intrakavernös injektion. De första injektionerna av Invicorp måste ges av sjukvårdspersonal och efter korrekt utbildning kan Invicorp injiceras i hemmet. Patienterna bör kontrolleras regelbundet (t ex var tredje månad), särskilt under den första tiden med egeninjicering.Medikinet


MetylfenidathydrokloridTabletter 5, 10, 20 mg
Kapslar 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 mg


Medikinet® (metylfenidat) är ett receptbelagt läkemedel inom läkemedelsförmånen. Tabletter 5 mg, 10 mg och 20 mg samt kapslar med modifierad frisättning 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg och 60 mg. Indikationer: Medikinet® är indicerat som en del i det totala behandlingsprogrammet för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn över 6 år, då endast stödåtgärder visat sig vara otillräckliga. Behandlingen skall ske under överinseende av läkare som är specialiserad på beteendestörningar hos barn.
Det kan vara lämpligt att fortsätta behandlingen med Medikinet in i vuxen ålder om symtom kvarstår och om patienten haft klar nytta av behandlingen.
Kontraindikationer: Ska inte användas till barn med ångest, symtom på svår depression, psykotiska symtom, psykopatologiska personlighetsförändringar, spända eller oroliga, tics, Tourettes syndrom, cardiovaskulära sjukdomar, glaukom, hypertyreoidism, tyreotoxikos, överkänslighet mot metylfenidat mm.

Biverkningar: Nervositet, sömnlöshet, aptitlöshet. För ytterligare information se produkt-resumé eller www.fass.se. Evolan Pharma AB, tel 08-544 960 30.
Behandlingen ska ske under överinseende av specialist på beteendestörningar hos barn. Diagnos ska ställas enligt kriterierna i DSM-IV eller riktlinjerna i ICD-10 och ska grundas på fullständig anamnes och utvärdering av patienten.