Receptbelagda läkemedel

Apomorfin Pharmswed


Apomorfinhydroklorid


Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml

Apomorfin PharmSwed Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml. Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Klar lösning 5 x 20 milliliter injektionsflaska. Varunummer 039147.
Indikationer: Behandling av motoriska svängningar (”on-off” fenomen) hos patienter med Parkinsons sjukdom där orala antiparkinsonläkemedel inte ger fullgod kontroll.
Kontraindikationer:Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll. Andningsdepression, demens, psykotiska sjukdomar eller leverinsufficiens. Behandling med apomorfinhydroklorid ska inte ges till patienter som utvecklar svår dyskinesi eller dystoni som svar på levodopabehandling. Apomorfin PharmSwed ska inte ges till barn och ungdomar under 18 års ålder.
För ytterligare information se produktresumé eller FASS.se.
Evolan Pharma AB, tel 08 544 960 30. www.evolan.se

Attentin


Dexamfetaminsulfat


Tabletter 5 mgBeroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.


Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera
de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.Attentin (dexamfetamin) är ett receptbelagt läkemedel, tabletter om 5 mg, 10 mg samt 20 mg.
Indikation: Dexamfetamin är avsett för barn och ungdomar i åldern 6 till 17 år som del av ett omfattande
behandlingsprogram mot ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) när svar på tidigare
behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt. Behandling ska ske under överinseende
av specialist på beteendestörningar hos barn- och/eller ungdomar.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, glaukom, feokromocytom, symtomatisk kardiovaskulär sjukdom, strukturell hjärtsjukdom och/eller måttlig eller svår hypertoni, hjärtsvikt, pulsåderförträngning, angina, hemodynamiskt signifikant medfödd hjärtsjukdom, kardiomyopatier, hjärtinfarkt, potentiellt livshotande arytmier och kanalopatier (sjukdomar orsakade av en dysfunktion i jonkanaler) framskriden arterioskleros, samtidig användning av monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) eller inom 14 dagar efter behandling med MAO-hämmare, hypertyreos eller tyreotoxikos, svår depression, anorexia nervosa/anorektiska störningar, hyperexcitabilitet, självmordtankar, psykotiska symtom, svår och episodisk (typ I) bipolär (affektiv) sjukdom (som inte är väl kontrollerad), schizofreni, psykopatisk/borderline personlighetsstörning, tourettes syndrom eller liknande dystonier, cerebrovaskulära sjukdomar (cerebral aneurysm, kärlrubbningar inklusive vaskulit eller stroke), porfyri, tidigare narkotika- eller alkoholmissbruk. Mycket vanliga biverkningar: minskad aptit, minskad viktuppgång och viktnedgång under långvarig användning hos barn.
Vanliga biverkningar: arytmi, palpitationer, takykardi, buksmärta och kramper, illamående, kräkningar, muntorrhet, förändringar i blodtrycket och hjärtfrekvensen (vanligtvis förhöjningar), artralgi, vertigo, dyskinesi, huvudvärk, hyperaktivitet, onormalt beteende, aggression, excitation, anorexi, ångest, depression, irritabilitet. För ytterligare information se www.fass.se.
Svenskt ombud Evolan Pharma AB, Box 120, 182 20 Danderyd. Tel. 08- 544 960 30 www.evolan.se.
Ett omfattande behandlingsprogram inkluderar vanligtvis psykologiska, pedagogiska och sociala åtgärder. Diagnos ska ställas enligt kriterierna i DSM-5 eller riktlinjerna i ICD-10 och ska grunda sig på en omfattande multidisciplinär utvärdering av patienten.


Subventionsbegräsning


Attentin subventioneras endast när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms kliniskt otillräcklig.VÅRA BROSCHYRER


Invicorp


Aviptadil/ Fentolaminmesilat


Injektionsvätska, lösning 25 mikrog/ 2 mg


Invicorp är ett injicerbart läkemedel tillgängligt på recept. Invicorp 25 mikrogram/2 mg:1 dos (ampull 0,35 ml) innehåller 25 mikrogram aviptadil (vasoaktiv intestinal polypeptide) och 2 mg fentolaminmesilat. Invicorp finns i förpackningar om 2 och 5 ampuller. Terapeutiska indikationer: Symptomatisk behandling av erektil dysfunktion med neurogen, vaskulär, psykogen eller blandad etiologi hos vuxna män. Kontraindikationer: Män för vilka sexuell aktivitet inte är lämplig eller är kontraindicerat på grund av organisk sjukdom. Behandling med antikoagulerande medel, såsom heparin och warfarin, inklusive orala antikoagulantia, såsom dabigartan, rivaroxaban eller apixaban. Män med något av följande tillstånd ska inte behandlas med Invicorp: tillstånd som kan predisponera för priapism såsom sicklecellanemi, multipelt myelom eller leukemi. Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något av hjälpämnena.


Biverkningar: vanliga biverkningar är flushing och blåmärken. Mindre vanliga biverkningar är yrsel, huvudvärk, hjärtklappning, takykardi och hematom. Sällsynta biverkningar är priapism, penila knutor/fibros (efter flera injektioner) och smärta efter injektion. Mycket sällsynta biverkningar är hjärtinfarkt och angina pectoris. För ytterligare information se produktresumé eller www.fass.se.
Evolan Pharma AB, tel 08 – 544 960 30


Invicorp ska administreras genom direkt intrakavernös injektion. De första injektionerna av Invicorp måste ges av sjukvårdspersonal och efter korrekt utbildning kan Invicorp injiceras i hemmet. Patienterna bör kontrolleras regelbundet (t ex var tredje månad), särskilt under den första tiden med egeninjicering.

Medikinet


Metylfenidathydroklorid


Tabletter 5, 10, 20 mg
Kapslar 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 mgBeroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.


Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera
de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.
Medikinet® (metylfenidat) är ett receptbelagt läkemedel inom läkemedelsförmånen. Tabletter 5 mg, 10 mg och 20 mg samt kapslar med modifierad frisättning 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg och 60 mg. Indikationer: Medikinet® kapslar med modifierad frisläppning är indicerat som en del i det totala behandlingsprogrammet för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn över 6 år och äldre samt hos vuxna, när endast stödjande åtgärder visat sig vara otillräckliga. Behandlingen ska initieras och övervakas av en läkare som är specialist på behandling av ADHD, såsom en barnläkarspecialist, en barn- eller ungdomspsykiatriker eller en psykiatriker.
Kontraindikationer: Ska inte användas under behandling med icke-selektiva, irreversibla monoaminooxidas (MAO)-hämmare, vid ångest, symtom på svår depression, psykotiska symtom, psykopatologiska personlighetsförändringar, spändhet eller oro, tics, Tourettes syndrom, kardiovaskulär sjukdom, glaukom, feokromocytom hypertyreoidism, tyreotoxikos, överkänslighet mot metylfenidat mm.
Biverkningar: Nervositet, sömnlöshet, aptitlöshet. Senaste översyn av SmPC jan 2018. För ytterligare information se produkt-resumé eller www.fass.se. Evolan Pharma AB, tel 08-544 960 30.


Melatan


Melatonin


Tabletter 3 mg och 5 mg


Indikationer: Melatan innehåller den aktiva substansen melatonin och är avsett för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna över 18 år. Läkemedlet rekommenderas för vuxna över 18 år som flyger över minst 5 tidszoner, i synnerhet österut, och särskilt om de har upplevt symtom på jetlag under tidigare resor. Vid behov kan det också användas av resenärer som passerar 2–4 tidszoner.
Varningar: Tidpunkten för intagandet av melatonin är viktig. Melatan bör användas enligt anvisningarna. Melatonin kan orsaka dåsighet. Läkemedlet ska därför användas med försiktighet om det är sannolikt att effekterna av dåsighet medför säkerhetsrisker.
Kliniska data för användning av melatonin hos personer med autoimmuna sjukdomar saknas. Därför rekommenderas Melatan inte till patienter med autoimmuna sjukdomar.
Nedsatt lever- och njurfunktion:
Det finns endast begränsad erfarenhet angående säkerhet och effektivitet av användning av melatonin hos patienter med nedsatt lever eller njurfunktion. Melatan rekommenderas inte till patienter med nedsatt leverfunktion eller kraftigt nedsatt njurfunktion.
Läs bipacksedeln noga innan användning. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Läkemedelsförmån och pris: Melatan ingår inte i förmånen. För aktuella priser, se Fass.se. Produktresumé uppdaterad 2019-09-06. För mer information se www.fass.se
Evolan Pharma AB, Box 120, SE-182 12 Danderyd, Sverige. www.evolan.se